تماس با ما

نشانی : رشت - لاکان - سلکی سر- خ امام خمینی - دانشکده کشاورزی

تلفن تماس : ۹و۰۱۳۳۳۴۸۰۲۲۷     فکس: ۰۱۳۳۳۴۸۰۲۳۸            صندوق پستی : ۴۱۶۳۵۴۱۹۶  

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۴