مدیر گروه

نام ونام خانوادگی: دکتر هاشم امین پناه

سمت: مدیر گروه

تحصیلات:دکتری تخصصی زراعت

مرتبه علمی: دانشیار

محل اخذ مدرک: دانشگاه تربیت مدرس

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۴