رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی

کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات

کارشناسی مهندسی کشاورزی آب

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت

کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت کشاورزی

 

 

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴