جدول دروس

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته زراعت

تعداد واحد

نوع درس

۱۹

دروس الزامی

۷

دروس انتخابی

۶

پایان نامه

۲۲

جمع

 

جدول دروس الزامی:

پیشنیاز

واحد عملی

واحد تئوری

نام درس

کد درس

-

-

۳

فیزیولوژی علفهای هرز وعلف کش ها

۰۱

-

-

۳

اکولوژی گیاهان زراعی

۰۲

 

-

۳

فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی

۰۳

 

-

۳

زراعت تکمیلی

۰۴

 

۱

2

تکنولوژی بذر

۰۵

 

-

۲

مباحث نوین در زراعت

۰۶

-

-

۲

اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان

۰۷

-

-

۱

سمینار

۰۸

 

۱۹ واحد

جمع

 

جدول دروس انتخابی(7واحد باید گذرانده شود):

 

 

پیشنیاز

واحد عملی

واحد تئوری

نام درس

کد

-

-

۳

روش های پیشرفته آماری

۰۹

-

-

۲

روش تحقیق

۱۰

-

-

۲

مسئله مخصوص

۱۱

-

۱

۲

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

۱۲

-

-

۲

تغذیه گیاهان زراعی

۱۳

-

-

۲

زراعت گیاهان دارویی وادویه ای تکمیلی

۱۴

-

-

۳

رابطه آب وخاک و گیاه تکمیلی

۱۵

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

۱

۲

ریز ازدیادی وکشت بافت های گیاهی

۱۶

-

۲

-

طراحی الگوی کشت

۱۷

-

۱

۱

کاربرد کامپیوتر در تجزیه های اماری

۱۸

 

دروس جبرانی:

 

 


  1. پیشنیاز

تعداد واحد

نوع درس

در صورت گذراندن این دروس در دوره کارشناسی لازم به گذراندن مجدد نمی باشد

۲ به علاوه ۱

طرح آزمایشات تکمیلی

"

۲

دیمکاری

"

۲

زبان تخصصی

 

جدول برنامه ترمی دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

ترم اول

پیشنیاز

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

الزامی

۳

مدیریت کشاورزی تکمیلی

۱

-

الزامی

۳

توسعه پایدار و مدیریت منابه کشاورزی

۲

-

الزامی

۲

تجزیه وتحلیل اقتصاد وسیاستهای کشاورزی

۳

-

الزامی

۲

رفتار سازمانی ورهبری تکمیلی

۴

-

-

۱۰

جمع

 

 

ترم دوم

 

پیشنیاز

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

انتخابی

۲

روستا شناسی و توسعه روستایی

۱

-

الزامی

۲

حسابداری وامور مالی در کشاورزی

۲

۴

الزامی

۲

روش تحقیق در مدیریت کشاورزی

۳

-

انتخابی

۳

تجارت بین الملل محصولات کشاورزی

۴

-

الزامی

۲

کارورزی

۵

-

-

۱۱

جمع

 

 

ترم سوم

پیشنیاز

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

ردیف

مدیریت کشاورزی تکمیلی

الزامی

۲

کاربرد برنامه ریزی ریاضی در مدیریت کشاورزی

۱

-

الزامی

۲

کاربرد کامپیوتر پیشرفته در کشاورزی

۲

-

الزامی

۱

سمینار

۳

-

انتخابی

۲

ارزشیابی پروژه

۴

-

 

۷

جمع

 

ترم چهارم

پیشنیاز

نوع درس

تعداد واحد

نام درس

ردیف

-

الزامی

۶

پایان نامه

۱

 

 

دروس جبرانی رشته مدیریت کشاورزی

جدول (4)جبرانی۳بعلاوه ۹واحد برای کارشناسی اقتصاد

پیشنیاز

تعداد واحد

نوع درس

ردیف

-

۳

میکانیزاسیون

۱

-

۳

زراعت نباتات صنعتی

۲

-

۳

دیمکاری

۳

-

۲

زراعت نباتات علوفه ای

۴

-

۳

مرتعداری

۵

-

۴

میوه های مناطق معتدله

۶

-

۳

مبانی مدیریت محیط زیست

۷

-

۲

سبزی کاری عمومی

۸

-

۱

وصیت نامه

۹

-

۱به علاوه ۱

آشنایی با اینترنت

۱۰

 

 

جدول(۵)جبرانی۹ بعلاوه ۳ واحدبرای کارشناسی غیراقتصاد

پیشنیاز

تعداد واحد

نوع درس

ردیف

-

۳

اقتصاد(خرد)

۱

-

۳

اقتصادکشاورزی

۲

-

۳

حسابداری

۳

-

۳

اقتصادکلان(۱)

۴

نظام های بهره برداری وبرنامه ریزی زراعت و باغبانی

۳

اقتصادتولید

۵

-

۳

بازاریابی محصولات کشاورزی

۶

برنامه ریزی زراعت و باغبانی واقتصاد کشاورزی

۳

اقتصادریاضی

۷

-

۱

وصیت نامه

۸

-

۱بعلاوه ۱

آشنایی با اینترنت

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۴