مدیر گروه

نام ونام خانوادگی: علیرضا صیداوی

سمت: مدیر گروه

  تحصیلات: دکتری تخصصی تغذیه دام

مرتبه علمی: دانشیار

محل اخذ مدرک:

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۴