رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی

تکنولوژی تولیدات دامی

مهندسی تولیدات دامی

مهندسی علوم دامی

کارشناسی ارشد مهندسی تغذیه دام

کارشناسی ارشد مهندسی اصلاح نژاد