رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی

علمی کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان داروئی معطر

تکنولوژی تولیدان گیاهی

مهندسی تولیدات گیاهی

مهندسی جنگلداری

مهندسی علوم باغبانی

مهندسی فضای سبز

کارشناسی ارشد مهندسی فیزیولوژی واصلاح گیاهان

کارشناسی ارشد مهندسی فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

دکتری گیاهان زینتی

 
آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴