مدیر گروه

نام ونام خانوادگی: داریوش بهزاد پور

سمت: مدیر گروه

تحصیلات:دکتری تخصصی ویروس شناسی

مرتبه علمی:

محل اخذ مدرک:آکادمی دولتی مسکو

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۴