رشته های تحصیلی

 
رشته  تحصیلی مقطع تحصیلی
دامپزشکی کاردانی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی ناپیوسته
باکتری شناسی کارشناسی ارشد