رشته ها و گرایش ها

رشته های تحصیلی

مقطع دکتری تخصصی

علوم باغبانی - گیاهان زینتی

مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی- زراعت

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی واصلاح گل وگیاهان

مهندسی کشاورزی- علوم دامی اصلاح نژاد

مهندسی کشاورزی- علوم دامی تغذیه دام

مهندسی کشاورزی-مدیریت کشاورزی

مقطع کارشناسی

مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

مهندسی کشاورزی-  زراعت واصلاح نباتات

مهندسی کشاورزی- فضای سبز

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

مهندسی کشاورزی- آب

مهندسی کشاورزی- علوم دامی

مهندسی کشاورزی- جنگلداری

مقطع کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مهندسی تولیدات دامی

مهندسی تولیدات گیاهی

مقطع کاردانی ناپیوسته

تکنولوژی تولیدات گیاهی

دامپزشکی

تکنولوژی تولیدات دامی

علمی کاربردی تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی معطر

 

 
آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴