رئیس دانشکده

 

نام ونام خانوادگی : دکتر سعید فیروزی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی

محل اخذ مدرک : دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

E-Mail:firoozi[at]iaurasht.ac.ir

 

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۶