رئیس دانشکده

 

رئیس دانشکده :

نام ونام خانوادگی : دکتر محمد تقی صفر زاده ویشکایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت

محل اخذ مدرک : دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

mnsafarzad@gmail.com:ایمیل